HOME WEER & RADAR NUTTIGE INFO PUZZEL- FUN- HOROSCOOP RESIDENTEN BUSDIENSTEN APOTHEKERS TENERIFE CONNECT TNT DOWNLOADEN ADVERTEREN-ABONNEREN CONTACT-COLOFON REACTIE VAN DE LEZER

Foto van de maand

(Klik op de foto voor groot formaat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACEBOOKGROEP KORT NIEUWS vlaggen TIPS & TRIPS COLUMNS
TNT ONLINE LEZEN Facebook-Groups-e1291281035929

Laatste update

      01-11-2019

Twitter-icon-TatarLawFirm Magnify green large WebcamqTenerife link2

 

 

Programmas Magnify green large PlayaBeach LogoTNT-Transparant F_tekst cover1 D_eXoBDWsAA4xyF

Bankrekening in het buitenland

Sinds aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011) moet je bij de jaarlijkse aangifte van de personenbelasting het bestaan van buitenlandse rekeningen melden. Jijzelf, je echtgeno(o)t(e) alsmede de kinderen waarvan de inkomsten bij die van de ouders zijn gevoegd.

Het Koninklijk Besluit over de melding aan het CAP werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13 april 2015.

 

Als gevolg hiervan moet het bestaan van buitenlandse rekeningen aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP) worden gemeld. De rekening-nummers, de naam van de bank-, wissel-, krediet- of spaarninstelling en het (de) land(en) waar deze rekening(en) werd(en) geopend worden daarmee officieel aan de Nationale Bank gemeld.

Het Centraal aanspreekpunt is een geïnformatiseerde databank die door de Nationale Bank van België (NBB) wordt beheerd krachtens artikel 322, § 3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92).

De werking van die databank wordt beschreven in het koninklijk besluit van 17 juli 2013 betreffende de werking van het CAP (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2013).

 

Hoe je melding overmaken?

1. Via elektronische weg. Neem alvast uw e-ID kaart ter hand en verbind uw kaartlezer zodat u zich kan identificeren.

   De toegangsprocedure is dezelfde als deze gebruikt voor Tax-on-Web. Dit kun je uitvoeren alle dagen van de week

   en zaterdag van 07.00 tot 24.00 uur, alsook op zondag van 12.30 tot 24.00 uur.

2. Schriftelijk door het standaardformulier te gebruiken dat door de FOD Financiën werd opgesteld en dat je onmiddellijk op het scherm invult en afdrukt, eventueel met de hand vervolledigd en doorstuurt naar  

Nationale Bank van België, Centraal aanspreekpunt, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel

 

Belangrijk is te weten dat alle rekeningen die vóór 2011 werden afgesloten niet van toepassing zijn binnen deze materie. Enkel de rekeningen die vanaf 2011 bestonden of werden geopend moeten wel aangegeven worden.

Ook belangrijk is te weten dat is dat deze gegevens gelijktijdig moeten ingediend worden met de persoonlijke belastingsaangifte voor het aanslagjaar 2015.

 

Door de Federale overheidsdienst Financiën werd  een verklarende nota opgesteld met betrekking tot de gegevens die hetzij via elektronische weg hetzij op papier aan het CAP moeten gemeld worden. Wij overlopen dit even.

 

1. Identificatie van de belastingplichtige

-   De belastingplichtige is iedere natuurlijke persoon die: hetzij houder of medehouder is van één of meerdere in het

    buitenland geopende rekeningen waarvan het bestaan in deel 1, vak XIV, A van de aangifte PB moet worden  

    gemeld. In geval van een gemeenschappelijke aanslag moet iedere echtgenoot of wettelijk samenwonende

    voormelde buitenlandse rekening(en) waarvan hij of zij zelf houder of medehouder is (geweest) afzonderlijk aan

    het CAP meedelen.

-    De ouder van (minstens) één kind dat houder of medehouder is van één of meerdere in het buitenland geopende  

    rekeningen, wanneer de inkomsten van dat kind tijdens het belastbaar tijdperk bij die van de ouders zijn gevoegd  

    overeenkomstig artikel 126, § 4, WIB 92. Iedere ouder moet in zo’n geval voormelde buitenlandse rekening(en) van

    het betreffende kind afzonderlijk aan het CAP meedelen.

De volgende gegevens betreffende deze belastingplichtige moeten worden vermeld:

a) Rijksregisternummer of register-bisnummer:

b) Naam + eerste officiële voornaam.

 

2 Identificatie van de eventuele lasthebber

Als je zelf de aangifte niet uitvoerd, kan een boekhouder of een gestor dit in je plaats doen. Dan moet deze persoon volgende gegevens invullen:

a) Naam

b) Voornaam

c) Benaming (als de lasthebber een rechtspersoon is)

d) Straat + nummer

e) Postcode

f) Plaats

g) Land

 

3 Identificatie van de buitenlandse rekening(en)

Moet aan het CAP worden meegedeeld: iedere rekening van elke

aard die, zelfs tijdens een zeer korte tijdspanne, op enig ogenblik

vanaf het begin van het belastbare tijdperk 2011 heeft bestaan

bij een in het buitenland gevestigde bank-, wissel, krediet- of

spaarinstelling.

a) Volgnummer van de rekening: nr. ………. betreffende …………

b) Rekeningnummer

c) Benaming van de instelling

d) BIC-code van de instelling

e) Land waar de rekening werd geopend

f) Oudste belastbaar tijdperk (tussen 2011 en 2015)

g) Eventuele sluiting van de rekening(en)

h) Idem voor de inkomsten van kinderen

 

4. Bijlagen en handtekeningen

a) Aantal rekeningen medegedeeld in dit formulier

b) Aantal toegevoegde documenten

c) Naam + voornaam van de ondergetekende

 

5 Finale opmerkingen

 

Dit formulier (schriftelijk) moet uitsluitend naar het volgende adres worden verzonden:

Nationale Bank van België, Centraal aanspreekpunt, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel

Contact center van de FOD Financiën iedere werkdag van 8u tot 17u telefonisch bereiken op 0257/257.57.

Via het contactformulier HIER kan de NBB je ook verder helpen.

 

De informatie van de Nationale Bank staat HIER

De verklarende nota staat HIER

Desbetreffende wet in het Staatsblad staat HIER

 

Los daarvan, maar ook in relatie met de belastingsdienst, vraagt de BE-fiscus reeds 10 jaar op de belastingsaangifte (op het einde ervan, waar je je handtekening plaatst) of je een buitenlandse rekening hebt en zo ja, in welk land.

Dit was de enige verplichting die bestond. Nu moet je voor het eerst op het aanslagbiljet 2015, de gegevens invullen die worden gevraagd in deel 1, vak XIV, A.

 

Terug NBB

(Enkel voor Belgische onderdanen)